Peter J. Jones pjones
pkgs
0 0

Peter's packages

Päivitetty 1 päivä sitten

Peter's Emacs configuration files

Päivitetty 1 päivä sitten

Peter's XMonad configuration files

Päivitetty 1 kuukausi sitten

Peter's keyboard firmware (QMK)

Päivitetty 1 kuukausi sitten

Peter's NixOS Account

Päivitetty 2 kuukautta sitten

Display a Pomodoro timer on an OLED display via org-clock.

Päivitetty 3 kuukautta sitten

Peter's zsh configuration files

Päivitetty 5 kuukautta sitten

Various networking helper scripts

Päivitetty 7 kuukautta sitten

Peter's (old) configuration files for vim

Päivitetty 9 kuukautta sitten

Configuration files and scripts for enjoying music.

Päivitetty 9 kuukautta sitten

Peter's rxvt-unicode configuration files

rc

Päivitetty 9 kuukautta sitten

Peter's tmux configuration files

Päivitetty 9 kuukautta sitten

derc
0 0

Peter's desktop environment configuration files (e.g., bspwm, sxhkd, rofi, etc.)

Päivitetty 9 kuukautta sitten

Peter's Bash configuration files.

Päivitetty 9 kuukautta sitten