5 Коміти (master)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  Peter J. Jones 1f4f8f599a
Fix @prefix@ substitution 9 місяці тому
  Peter J. Jones f26f4944dc
Add a default.nix for building 9 місяці тому
  Peter J. Jones f63e9d40f7
Prompt clean up for Emacs terminal use 9 місяці тому
  Peter J. Jones 21853d58da
Massive spring cleaning 2 роки тому
  Peter J. Jones 7f18fec20e Add 'rc/' from commit 'b0bda43e3aa6fdbcd413b1942bcdfcdddc7bf770' 4 роки тому