Преглед на файлове

Use `direnv' if it's installed

master
Peter J. Jones преди 7 месеца
родител
ревизия
022bc20cd5
Signed by: Peter Jones <pjones@devalot.com> GPG Key ID: 9DAFAA8D01941E49
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. 4
    0
      dot/zshrc

+ 4
- 0
dot/zshrc Целия файл

@@ -51,3 +51,7 @@ source @prefix@zsh/lib/directories.zsh
source @prefix@zsh/lib/history.zsh
source @prefix@zsh/lib/syntax.zsh
source @prefix@zsh/lib/prompt.zsh

if which direnv > /dev/null 2>&1; then
eval "$(direnv hook zsh)"
fi

Loading…
Отказ
Запис